matya

אפשרויות מיוחדות עבור מורים בחנ״מ


 החל משנת תשפ״ג יש מספר אפשרויות חדשות למורים ומנהלים במתי״אות. 

במסמך זה תמצאו מידע אודות:

  • פתיחת משתמשי מורים (רכז.ת תקשוב בלבד)

  • פתיחת כיתות והוספת תלמידים

  • שינוי פרטי תלמידים

  • כניסה דרך משתמש התלמיד בקלות