Elementor #243

יצירת ספרים
כתיבת ספרים דרך עורך הספרים הכולל מבחר נרחב של אפשרויות יצירה המאפשרות לכל תלמיד לפתח את היצירה דרך הדימיון שלו, ענק של ספרים מאפשרת לביה"ס ולמורה לעבוד בשיטות הלימוד ובתחומי הדעת שהם בוחרים, תוך כדי תהליך למידה משמעותי המתחיל מהכיתות הנמוכות ולימוד יסודות השפה והכתיבה ועד תהליכים מורכבים יותר לכיתות הגבוהות.
יצירת ספרים